Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Shakira.Amsterdam en een cliënt waarop Shakira.Amsterdam deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

In deze voorwaarden wordt onder “Shakira.Amsterdam” verstaan Shakira.Amsterdam gevestigd te Amsterdam, aan de Middenweg 22-24 1097BN te Amsterdam onder KVK70966141

1.2  In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Shakira.Amsterdam opdracht geeft tot behandeling.

1.3  In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4  In deze voorwaarden wordt onder “laser” verstaan behandelingen met de Candela GentleMax Pro.

1.5  Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van Shakira.Amsterdam.

1.6  Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Shakira.Amsterdam.

1.7  Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Shakira.Amsterdam voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.8 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Inspanningen schoonheidssalon

 1. De schoonheidsspecialiste Shakira zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. De schoonheidsspecialiste van Shakira.Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Shakira.Amsterdam door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Shakira.Amsterdam.
 5. De schoonheidsspecialiste van Shakira.Amsterdam zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
 1. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon Shakira.Amsterdam melden. Afspraken dienen per e-mailbericht of telefonisch te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Shakira.Amsterdam is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Shakira.Amsterdam, kan geen reden zijn van het niet tijdig afzeggen van de afspraak
 2.  
 3. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon Shakira.Amsterdam het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 4. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de afspraak
 5. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 6. Schoonheidssalon Shakira.Amsterdam zal verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 7. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 1. Persoonsgegevens & privacy

Zie onze privacy statement.

 1. Betaling

 1. Schoonheidssalon Shakira.Amsterdam vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient voor of direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten per digitaal betaalverzoek of contant te voldoen.
 5. Shakira.Amsterdam behoudt zich het recht voor, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, om zonder nadere kennisgeving de tarieven te wijzigen.
 1. Aansprakelijkheid

 1. Schoonheidssalon Shakira.Amsterdam is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Shakira.Amsterdam is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Schoonheidssalon Shakira.Amsterdam is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.
 1. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse Shakira.
 2. Schoonheidssalon Shakira.Amsterdam moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien Schoonheidssalon Shakira.Amsterdam en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 1. Beschadiging en/of diefstal

 1. Schoonheidssalon Shakira.Amsterdam heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Schoonheidssalon Shakira.Amsterdam meldt diefstal altijd bij de politie.
 1. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Shakira.Amsterdam het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Schoonheidssalon Shakira.Amsterdam wordt gewerkt hygiënisch gewerkt.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
 1. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon Shakira.Amsterdam en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon Shakira.Amsterdam.
 3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 1. Geheimhouding

 1. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 1. Salon regels

Om de veiligheid en hygiene in de salon te waarborgen is het niet toegestaan om kinderen en/of huisdieren mee te nemen naar de afspraak.

 1. Wimperextensions

 1.  Afspraken voor wimperextensions kunnen telefonisch gemaakt worden, via whatsapp, online via de site of via Treatwell. Voor afspraken en/of betalingen via Treatwell lees daar nogmaals de voorwaarden
 2. Voor nieuwe klanten word er een aanbetaling gevraagd van €25. Pas wanneer deze binnen is is de afspraak definitief.
 3. Shakira.Amsterdam heeft een 24 uurs beleid. Dat wil zeggen als  de klant de afspraak niet uiterlijk 24 uur vooraf heeft geannuleerd, de aanbetaling niet kan worden terug gestort.
 4. De naam, telefoonnummer en email van de klant worden opgenomen in het online Treatwell systeem van Shakira.Amsterdam.
 5. De klant krijgt een email en/of een sms ter herinnering vanuit het Treatwell systeem ver voor de afspraak. Als de klant deze herinnering om welke reden dan ook niet ontvangt kunnen hieraan geen rechten ontleent worden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het nakomen of tijdig annuleren van de afspraak.
 6. Bij niet op komen dagen zonder gehoor word er een NO SHOW notificatie achter de clients naam gezet.
 7. De cliënt word verzocht geen oog make-up naar de afspraak te dragen en te zorgen voor een goede hygiëne.
 8. De wimperstyliste heeft het recht de behandeling niet uit te voeren of te staken als blijkt dat de client enige vorm van ontsteking of ernstige allergieën heeft. Vragen omtrent dit punt word de cliënt verzocht te stellen ver voor de afspraak.
 9. De opvul prijzen voor wimperextensions zijn tot/met 3/4 weken. Daarna word er een nieuwe set prijs gerekend. Voor wimpers die er binnen deze periode volledig af zijn word geen garantie verleend.
 10. Als de wimperextensions er binnen 1 week volledig af zijn word er geen garantie verleend maar een nieuwe prijs in overleg met de cliënt afgesproken om de cliënt hierin tegemoet te komen.
 11. Betalingen kunnen gedaan worden via een betaalverzoek of contant in de salon.
 12. De wimperstyliste zal altijd in overleg met de client de look bepalen en daarbij een eerlijk mogelijk advies geven over wat de client kan verwachten.
 13. Cliënten met contactlenzen worden dringend geadviseerd deze te verwijderen voor de behandeling. Als de client besluit dit advies niet te volgen is Shakira.Amsterdam niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolgen hiervan.

14 Toestemming

 1. De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Shakira.Amsterdam door het invullen en ondertekenen van het intake formulier van Shakira.Amsterdam.
 1. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
 1. Shakira.Amsterdam kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

15 Wijziging

1.Shakira.Amsterdam behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De client zal hiervan op de hoogte worden gesteld.